Remigiusz Grodecki

Ulotka_A4doA5_2014Zdjęcie 591x842 100alen@post.home.pl
.
Działalność zawodowa
Kierownik Laboratorium Pomiarowego w Instytucie Technologii Elektronowej (od 1975 r. do 2004 r.)
Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał nagrody Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz tytuł „Mistrza Techniki” i nagrodę Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
.
Działalność społeczna
Współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa, Forum Katolickiej Myśli Społecznej im. św. Tomasza z Akwinu i Mokotowskiego Forum Społecznego. W stowarzyszeniach tych pełnił funkcje przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Dwadzieścia trzy lata autentycznej, bezinteresownej, odpowiedzialnej i ciężkiej pracy społecznej pozwoliło zapoznać się z warunkami życia i problemami mieszkańców.
Przez poprzednie dwie kadencje był członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds Środowiska Przyrodniczego.
Za działalność na rzecz lokalnych społeczności został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
.
Działalność samorządowa
W wyborach samorządowych w 2014 r. ponownie uzyskał mandat Radnego rady Dzielnicy Mokotów.
Przez poprzednie trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, przez dwie kadencje funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Uczestniczył w kilkunastu szkoleniach podnoszących kwalifikacje radnego.
W obecnej kadencji. podobnie jak w poprzednich dwóch kadencjach, jest przewodniczącym Klubu Radnych PiS w Radzie Dzielnicy Mokotów.
Wiedza i doświadczenie, jakie zdobył są wartością bezcenna i dają gwarancję skutecznego wypwłniania mandatu radnego.
.
.
.
Stanowisko Klubu Radnych PiS do sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów w 2014r.

Klub Radnych PiS po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy – uchwalonego na 2014 r.- dokonał ogólnej oceny:
wykonania dochodów;
wykonania wydatków bieżących i
wykonania wydatków inwestycyjnych
Dochody bieżące – stanowiące główne źródło dochodów – zostały wykonane z bardzo dobrym wynikiem finansowym 102,7%. O tak wysokim poziomie wykonania tych dochodów zdecydowała wyjątkowa skuteczność Wydziału Budżetowo-Księgowego w ich realizacji. Co się tyczy dochodów majątkowych, to te zostały zrealizowane z wynikiem finansowym 70,5%, co należy uznać za słaby wynik. O wyniku tym zadecydowały znikome wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Bardzo dobre wykonanie dochodów bieżących przy niskich planowanych dochodach majątkowych sprawiło, że dochody zostały zrealizowane w 99.9 %. Wynik ten jest najlepszy, jaki uzyskano w ostatnich kilkunastu latach
Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2014 były realizowane przez trzy jednostki budżetowe i 19 wydziałów Urzędu Dzielnicy Mokotów. Dysponowały one wszystkimi środkami przeznaczonymi na wydatki. Realizacja wydatków bieżących w ważnych dla Dzielnicy działach osiągała różne wskaźniki wykonania:
– w Dziale 600 (Transport i Łączność) – 94,19 %
– w Dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 91,34 % – w Dziale 750 (Administracja publiczna) – 95,45 %
– w Dziale 801 (Oświata i wychowanie) – 98,85 %
– w Dziale 851 (Ochrona zdrowia) – 98,38 %
– w Dziale 852 (Pomoc społeczna) – 99,61 %
– w Dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – 93,46 %
– w Dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 99,11 %
– w Dziale 900 (Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska) – 97,09 %
– w Dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 99,52 %
– w Dziale 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) – 93,36 %
– w Dziale 926 (Kultura fizyczna) – 98,82 %
Niepokojące jest wykonanie wydatków w Działach 600, 700, 853 i 925. W takich Działach jak 750 i 900, w których poziom wykonania wydatków wahał się od 95,45 % do 97,09%, ich wykonanie można uznać za zadowalająco dobre. Bardzo dobre wyniki wykonania wydatków osiągnięto w Działach 801, 851, 801, 852, 854, 921, 926 z poziomem wykonania powyżej 98 %. Klub Radnych PiS wyraża uznanie dla tych pracowników Urzędu Dzielnicy, którzy swoim dużym zaangażowaniem przyczynili się do uzyskania w tych Działach tak dobrych wyników.
Ogólny wskaźnik wykonania wydatków bieżących w roku 2014 wyniósł 96,64%. Wykonanie to należy ocenić jako dobre, ale należy do niższych, jakie osiągnięto w ostatnich latach. Nie może być ono uznane za jakieś szczególnie dobre osiągnięcie, zważywszy że jeden procent niewykonania stanowi niewykorzystanie przyznanych środków równoważne około 5,55 mln złotych, co jest kwotą wielce znaczącą jak na załącznik Dzielnicy Mokotów. Uzyskanie wyższego poziomu wykonania byłoby możliwe, gdyby co najmniej połowa dysponentów wydatków bieżących uzyskała wyższą zdolność do ich realizacji.
Poziom wykonania wydatków bieżących zmienia się z roku na rok w poszczególnych Działach Klasyfikacji Budżetowej, co świadczy, że przy większym zaangażowaniu w ich realizację można jednak osiągnąć lepszy wynik, a warto podejmować ten wysiłek , ponieważ każdy ułamek procenta przekłada się na bardzo wymierne środki.
Od wielu lat Urząd Dzielnicy Mokotów nie jest w stanie uzyskać wykonania wydatków majątkowych na dobrym przyzwoitym poziomie, jakkolwiek w ostatnich trzech latach widoczna jest poprawa w realizacji tych wydatków. Inwestycje ciągną się latami i nie są realizowane w zaplanowanym terminie. Najczęściej nie wychodzą inwestycje duże zarówno kubaturowe, jak i drogowe. Do ich planowania i realizacji należy podchodzić z większa wyobraźnią i przewidywalnością zdarzeń burzących cały cykl inwestycyjny, a także uwzględniać własną niewydolność, niewydolność Miasta oraz niewydolność instytucji samorządowych i państwowych. Doprowadzają one najczęściej do sytuacji, że pozwolenie na budowę uzyskuje się pod koniec trzeciego kwartału lub w połowie czwartego kwartału, a więc z opóźnieniem prawie półrocznym, co wyklucza wykonanie planowanego etapu inwestycyjnego w danym roku i przyczynia się do obniżenia wykonania wydatków inwestycyjnych.
Przedstawione sprawozdanie z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów w 2014 roku w ocenie Klubu Radnych PiS nie zasługuje w całości na pozytywne zaopiniowanie, ze względu na poziom wykonania zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych ze wskaźnikiem wykonania 78,91 %. Nie do zaakceptowania jest dla nas zwłaszcza wykonanie wydatków majątkowych na takim poziomie. Podjęte w listopadzie kreatywne działania księgowe zmierzające do zmian w strukturze wydatków majątkowych nie zostały rozpatrzone przez Radę Miasta, co ostatecznie sprawiło, że nie udało się poprawić wskaźnika wydatków majątkowych. Doceniamy działania Zarządu w trakcie roku 2014, których wynikiem było pozyskanie dodatkowych środków na wydatki majątkowe.
Projekt stanowiska opracował radny Remigiusz Grodecki.
W imieniu Klubu Radnych PiS
Remigiusz Grodecki (przewodniczący Klubu)