Poseł Artur Górski skierował pismo do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, aby rozważył możliwość przeprowadzenia kontroli przetargów i umów zawieranych przez Urząd m.st. Warszawy z zewnętrznymi firmami

, które mają wspomagać pracę urzędników, w tym konkretnym przypadku Stołecznego Konserwatora Zabytków, a de facto dublują ich kompetencje i zadania. Poseł wyraził opinię, że może mieć miejsce nieracjonalne, niewłaściwe, niecelowe wydatkowanie środków publicznych przez ratusz, czyli niegospodarność i nieuzasadniona rozrzutność. Poniżej cała treść interwencji.

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie!

Na portalu www.iMokotow.pl znalazłem niepokojącą informację, że Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła przetarg, który „podważa kompetencje urzędników ratusza”. Przetarg nosi nazwę „Obsługa prawna dla Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków”. Zastanawiający jest zakres prac m. in. „Udzielanie kierownictwu i pracownikom Biura ustnych porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa”. Może to oznaczać, że kierownictwo Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków jest niekompetentne i nie radzi sobie z samodzielnym wykonywaniem swoich zadań w zakresie stosowania prawa, albo nie potrafi korzystać z pomocy prawników zatrudnionych w ratuszu. Może świadczyć o ty opisany zakres wymaganych czynności, do którego wpisano m.in. „Opracowywanie projektów pełnomocnictw, upoważnień, porozumień i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy”. Oznacza to, że Prezydentowi m.st. Warszawy najważniejsze akty prawne dotyczące zabytków będzie pisać zewnętrzna firma, a nie własne Biuro Prawne.
Ponadto w czwartym punkcie opisu zamówienia czytamy: „Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pracy w w/w zakresie przez 44 godziny w miesiącu”. Oznacza to, że firma lub osoba, która wygra przetarg, będzie pracować na swoje wynagrodzenie tylko przez 5 i pół dnia w miesiącu.
Pragnę zauważyć, na co zwraca uwagę portal www.iMokotow.pl, że w Urzędzie m.st. Warszawy działa Biuro Prawne mające dyrektora, 3 zastępców i całą „armię” prawników pracujących w 9 wydziałach.
Ta sytuacja rodzi następujące pytania:
– Czy zatrudnienie zewnętrznej firmy prawniczej do pomocy obsługi prawnej Stołecznego Konserwatora Zabytków nie będzie dublowało kompetencji i wykonywanych czynności zarówno pracowników Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak i Biura Prawnego w ratuszu?
– Czy ogłoszenie takiego przetargu oznacza, że mimo zatrudnionej w ratuszu dużej liczby prawników, są oni niekompetentni w zakresie stosowania prawa w odniesieniu do kompetencji Stołecznego Konserwatora Zabytków?
– Czy zatrudnienie zewnętrznej firmy prawnej do pomocy obsługi prawnej Stołecznego Konserwatora Zabytków w wymiarze 5 i pół dnia w miesiącu nie stwarza ryzyka, że po wyczerpaniu tego limitu czasowego Stołeczny Konserwator Zabytków nie będzie wykonywał niektórych swoich zadań lub będzie wykonywał je wadliwie, nie mając ciągłego wsparcia firmy prawnej? Czy zatem może zostać narażony przez taką sytuację interes miasta i jego mieszkańców?
– Czy wydawanie środków publicznych przez Prezydenta m.st. Warszawy na zatrudnienie zewnętrznej firmy prawnej w celu dublowania zadań, które są w kompetencji Stołecznego Konserwatora Zabytków, a przede wszystkim Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, nie oznacza nieracjonalnego, niewłaściwego, niecelowego wydatkowania środków publicznych przez ratusz, czyli niegospodarności i nieuzasadnionej rozrzutności?
Będę wdzięczny, jeśli Pan Prezes rozważy możliwość przeprowadzenia kontroli przetargów i umów zawieranych przez Urząd m.st. Warszawy z zewnętrznymi firmami, które mają wspomagać pracę urzędników, a de facto dublują ich kompetencje i zadania. Uprzejmie proszę o informację o stanowisku Pana Prezesa w powyższej sprawie.
Z wyrazami szacunku

Warszawa, 25.02.2014 r.

(-) Artur Górski
Poseł na Sejm RP

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne