List posła Artura Górskiego do Dyrektora Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy w sprawie zagrożenia dla Jeziorka Czerniakowskiego, jakie może być spowodowane realizacją inwestycji „Libretto Park” i innych dużych inwestycji realizowanych w otulinie jeziora, które powodują obniżenie wód podziemnych i zmniejszenie ich dopływu, co nie pozwala na pełne uzupełnienie wysychającej wody akwenu.

Pani Grażyna Sienkiewicz
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy

Szanowna Pani Dyrektor!

Otrzymałem pismo z dnia 14.03.2014 r., które za pośrednictwem poczty elektronicznej skierował do mnie Pan Jerzy Piasecki, wiceprezes Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba. W piśmie tym Pan Piasecki zwrócił się do mnie z prośbą, abym monitorował kwestię wydania warunków zabudowy dla inwestycji „Libretto Park” oraz jej wpływu na środowisko naturalne, a przede wszystkim na Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, które jest unikalnym rezerwatem przyrody na Mokotowie.
Autor pisma stwierdza: „Jak wykazał właśnie opublikowany raport SGGW, przygotowany dla Dzielnicy Mokotów, Jeziorko Czerniakowskie sukcesywnie wysycha. Jedną z przyczyn może być poważne zmniejszenie dopływu wód podziemnych przez znaczną urbanizację okolicy Jeziorka. Jak wiemy urbanizacja stała się szczególnie aktywna w ostatnich latach i cały czas są planowane nowe inwestycje”.
Przygotowywana jest m.in. nowa inwestycja „Libretto Park”, obejmująca budowę budynków biurowych, usługowych i hotelowych wraz z garażami podziemnymi dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych i odpowiednią infrastrukturą techniczną. Inwestycja ma obejmować łącznie teren ok. 4 hektarów, położony opodal skrzyżowania ul. Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej, niedaleko Jeziorka Czerniakowskiego.
Towarzystwo obawia się, czy inwestycja będzie spełniała wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska i czy postępowanie administracyjne, w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, uwzględni wszystkie aspekty dotyczące ochrony środowiska, szczególnie odnoszące się do Jeziorka Czerniakowskiego wraz z otuliną. „Jak wiemy z doświadczenia – czytamy w liście – często takie postępowania są obarczone licznymi błędami, które niestety są identyfikowane w momencie, gdy pozwolenie na budowę jest już prawomocne.”
W związku z powyższym mam następujące pytania:
– Na jakim etapie postępowania administracyjnego jest postępowanie środowiskowe w sprawie inwestycji „Libretto Park”?
– Jakie były powody uchylenia pierwotnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji i czy Biuro Ochrony Środowiska nałożyło dodatkowe wymogi dla inwestora tej inwestycji? Czy inwestor miał np. przygotować uzupełniające ekspertyzy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko, w tym na Jeziorko Czerniakowskie i czy takie ekspertyzy przygotował? Co z nich wynika dla tej inwestycji?
– Czy wydając decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji realizowanych w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego wraz z otuliną Biuro Ochrony Środowiska bierze pod uwagę przywołany raport SGGW, przygotowany dla Dzielnicy Mokotów?
– Czy brane są pod uwagę inne raporty i analizy, jeżeli tak, to jakie? Proszę o podanie autorów, tytułów i możliwości zapoznania się z ich treścią.
– Jakie zdaniem Biura Ochrony Środowiska są powody sukcesywnego wysychania Jeziorka Czerniakowskiego i jakie działania podejmują władze Warszawy, aby zatrzymać proces wysychania Jeziorka Czerniakowskiego?
– Czy prawdą jest opublikowana w lokalnej prasie informacja, że Urząd m.st. Warszawy podpisał umowę z PGNiG Termika na sfinansowanie badań Jeziorka Czerniakowskiego? Kiedy badania te zostaną zakończone i czy będą upowszechnione dla opinii publicznej?
Z wyrazami szacunku

Warszawa, 17.03.2014 r.

(-) Artur Górski
Poseł na Sejm RP

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne